Zajištění kvality

Systém kvality

Technická kontrola kvality - je koncipována jako na výrobních útvarech nezávislý subjekt, který zabezpečuje kontrolu plnění požadavku zákazníka na produkt, kontrolu výrobních procesů a dodržování zásad systému managementu kvality společnosti.
Cílem je kontrola shody s požadavky odběratele na všech stupních rozpracovanosti produktu - inspekce modelového zařízení, surového odlitku, obrobku odlitku.

Systém managementu kvality - je založen na principech systémové normy ISO9001 za podpory manuálu kvality.

Dokumentace - všechny kontrolní činnosti jsou zaznamenávány a v případě požadavku zákazníka mohou být prokázány formou záznamu.

Technické vybavení - samostatná kontrolní pracoviště

 • tříosé měřící centrum
 • 3D skener
 • tloušťkoměry
 • drsnoměr
 • výškoměry
 • sklonoměr
 • endoskopy
 • komparační etalony
 • měřidla tvrdosti
 • zařízení pro kontrolu nátěru
 • ostatní zkušební prostředky a zařízení
Zajištění kvality, laboratoře

Laboratoře a zkušebny

...komplexní řešení zadané problematiky

Laboratoře a zkušebny jsou koncipovány jako subjekt zabezpečující kontrolu výrobního procesu slévárny mateřského podniku, který však zároveň nabízí volné kapacity k provádění zkoušek pro externí zákazníky.

Oblast zkoušení je zaměřena především na oblasti analýzy kovových materiálů, mechanických zkoušek, stanovení struktury, vnitřní i povrchové jakosti.

Vedle služeb jednotlivých subjektů nabízíme poradenskou činnost v oblasti materiálů-návrh materiálů, jejich zahraničních ekvivalentů i tepelného zpracování. Posouzení příčiny poškození nástrojů a součástí. Vzhledem k široké zkušební základně a tím i šíři nabízených služeb lze nabídnout většinou komplexní řešení zadané problematiky.

Systém jakosti

V laboratořích a zkušebnách je zaváděn systém jakosti vyhovující požadavkům EN ISO/IEC 17 025. Veškerá používaná měřidla jsou metrologicky navázána na státní etalony, periodicky kontrolována a kalibrována. Snahou je maximálně využívat mezinárodně platných metodik ISO, EN, minimálně však na úrovni ČSN.

Certifikace personálu v oboru nedestruktivních zkoušek je prováděna v souladu s EN 473, ISO 9712 a ISO 11484. Používané zkušební metody jsou periodicky ověřovány, interně i externě. Laboratoře a zkušebny se účastní od roku 1995 mezinárodních testů shody pro danou metodu, pořádaných pod záštitou ČIA (Český institut pro akreditaci). Na základě dosažených výsledků byly laboratořím a zkušebnám uděleny certifikáty s mezinárodní platností.

Laboratoře se podílí na certifikačních projektech pro referenční materiály v oboru OES.

Dokumentace zkoušek

Záznamy o provedených zkouškách jsou vystavované v souladu s ČSN EN 10 204 jak v českém tak i v několika cizich jazycích.

Certifikáty

V oblasti analytické a zkušební techniky je naší snahou,aby tato technika byla pravidelně obnovována či modernizována.

Mezi dodavatele naší analytické a zkušební techniky, stejně jako přístrojů pro přípravu vzorků patří světoví výrobci jako Leco, Reicherter Wolpert, Krautkramer - GE Inspection Technologies, Föerster, Linn High Therm, H.G. Herzog

Laboratoře analytické chemie

Analyzované matrice

 • Technické železo ( oceli, litiny, včetně litiny s volným grafitem)
 • Neželezné kovy a jejich slitiny
 • Kovové povlaky
 • Slévárenské suroviny
 • Feroslitiny a předslitiny
 • Lázně na povrchovou úpravu
 • Kalírenské soli
 • Slinuté karbidy
 • Tuhá paliva
 • Odpadní vody, vodní výluhy
 • Lázně na povrchovou úpravu

Charakter vzorků

 • Kusy
 • Práškové a třískové materiály
 • Roztoky ( dle požadovaných analýz 100-1000 ml )

Zkušební metody

 • Analýza objemového složení kovových materiálů
  • bulk analýza - 42 prvků
 • Analýza kovových vrstev a hloubkových koncentračních profilů
  • Kovové materiály (Zjišťování stavu povrchových vrstev po tepelném a chemicko tepelném zpracování, po povrchových úpravách, po jejich případné kontaminaci).
 • Měření hmotnostní aktivity
  • Slitiny na bázi železa (Stanovení obsahu radioaktivních prvků 60Co, 137Cs, 226Ra v ocelích a litinách).
 • Stanovení uhlíku a síry dle ČSN ISO 9556 a ČSN ISO 4935
  • Stanovení uhlíku a síry v technickém železe (ocel, litina, feroslitiny, surové železo) metodou infračervené absorpce po spálení v indukční peci. Rozhodčí metoda pro stanovení těchto prvků.
 • Stanovení legujících prvků rtg. spektrometrem NITON
  • Nedestruktivní stanovení chemického složení

Nadměrné nebo hotové dílce i konstrukční sestavy u nichž nutno zachovat celistvost a nepoškozený povrch, drobné díly u nichž nelze provést analýzy na stacionárním spektrometru

Mechanická zkušebna

Prováděné zkoušky

 • Tahové zkoušky statické
  • Zkouška tahem - Zkušební metoda za pokojové teploty EN ISO 6892-1
  • Tahové zkoušky svarových spojů, konstrukčních prvků a spojů, zdvihacích zařízení a spojovacích materiálů
 • Zkoušky rázem v ohybu
  • Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy Zkušební metoda dle EN ISO 148-1
  • Zkouška rázem v ohybu za snížených teplot ČSN 42 0382
 • Technologické zkoušky
  • Modifikovaná zkouška hloubením podle Erichsena ISO 8490
  • Čelní zkouška prokalitelnosti (zkouška dle Jominyho) EN ISO 642
  • Destruktivní zkoušky svarů - Zkouška lámavosti EN 910
  • Stanovení charakteristik pružin
  • Zkouška ohybem EN ISO 7438
 • Měření tvrdosti
  • Zkouška tvrdosti podle Brinella, - EN ISO 6506-1
  • Zkouška tvrdosti podle Vickerse - EN ISO 6507-1
  • Zkouška tvrdosti podle Rockwella - EN ISO 6508-1
  • Zkouška tvrdosti podle Knoopa - EN ISO 4545
  • Zkouška tvrdosti přenosným tvrdoměrem EQUOTIP
  • Stanovení hloubky oduhličení EN ISO 3887
  • Stanovení průběhu tvrdosti – po povrchovém kalení, cementačních a nitridačních vrstev dle EN a DIN

Metalografická laboratoř

Prováděné rozbory

 • Stav makrostruktury
  • Kontrola makrostruktury oceli hlubokým leptáním
  • Otisky pro stanovení odmíšení síry
 • Stav mikrostruktury
  • Stanovení nekovových vměstků v oceli
  • Stanovení velikosti zrna ocelí a neželezných kovů
  • Měření hloubek tepelně a chemicko tepelně zpracovaných vrstev ocelí
  • Stanovení hloubky oduhličení oceli
  • Hodnocení metalografické struktury litin
  • Hodnocení metalografické struktury litin typu AlSi
  • Metalografické vyhodnocení korozního napadení kovů
 • Vyhodnocování
  • Zkoušek svarových spojů - makroskopická pozorování
  • Zkoušky prokalitelnosti
  • Měření mikrotvrdosti
 • Komplexní materiálové expertizy
  • Ověření kvality výrobního procesu a dodržení předepsaných technologií
  • Zjištění potíží ve výrobním procesu
  • Zjištění příčin zmetků ve výrobním procesu
  • Zjištění příčin havárií u provozovatelů

Nedestruktivní zkušebna

Zkoušky jsou prováděny v souladu požadavky kvalifikačního a certifikačního standardu dle EN 473, ISO 9712 a ISO 11484.

 • Prováděné zkoušky
  • Zkoušení ultrazvukem (UT)
  • Zkoušení metodou kapilární (PT)
  • Zkoušení metodou magnetickou (MT)
 • Externě prováděné zkoušky
  • Radiografické zkoušení (RT)

Pro metodiku zkoušek a následné hodnocení se používají normy:

EN • ČSN • DIN • SEP • ASTM

Písková laboratoř

Analyzované materiály

 • Suroviny pro přípravu formovacích směsí:

Ostřivo • Vodní sklo • Esterol • Bentonit • Nátěrové pasty • Písky • Drtě

 • Prováděné zkoušky
  • Technologické zkoušky
  • Granulometrický rozbor
  • Měření pevnosti v tlaku
  • Stanovení obsahu vyplavitelných látek
  • Stanovení vlhkosti
  • Stanovení prodyšnosti
  • Stanovení rychlosti sedimentace
  • Stanovení hustoty
  • Stanovení viskozity
  • Stanovení životnosti formovacích směsí

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.