Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti 
ZPS-SLÉVÁRNA, a.s.


V tomto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“, společnost ZPS-SLÉVÁRNA, a.s. uvádí, jakým způsobem zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektu údajů), zejména informace o kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány, o době uložení os. údajů, a další. V tomto Prohlášení jsou uvedeny také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.
Společnost ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., se sídlem třída 3. května 1172, Malenovice 763 02 Zlín,  IČ: 47908319, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 994, jakožto správce osobních údajů (dále jen „ZPS-SLÉVÁRNA“), zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování os. údajů, a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Kontaktní údaje správce: slevarna@sl.zps.cz

Tel.: +420 577 532 411

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován. 

Účely zpracování osobních údajů a právní základ zpracování:
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel. Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 •  obchodní účely - (slévárenství a další související činnosti – výroba, opracování a prodej odlitků smluvním partnerům – podnikajícím fyzickým osobám, materiálové poradenství, výroba modelových zařízení,  naplnění obchodní činnosti a běžný chod společnosti, atd.) - tj. zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů – dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR,

 • smluvní účely (uzavírání, plnění, změny a ukončení obchodních smluv se zákazníky – podnikající fyzické osoby, související fakturace, reklamace a komunikace. Poskytnutí os. údajů je smluvním požadavkem.) - zpracování nezbytné pro plnění smlouvy – dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR,
 • účely plnění právních povinností správce (zpracování os. údajů na základě zákona, tj. právní předpisy České republiky a Evropské unie – např. zákon o účetnictví, daňové předpisy, zákon o auditorech, atd.) – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 
 • účely oprávněných zájmů správce (zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti ZPS-SLÉVÁRNA, a.s. – dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
  • kontaktování zákazníků za účelem navázání spolupráce a uzavření obchodní smlouvy, kontaktování stávajících obchodních partnerů za účelem pozvání na akce pořádané společností ZPS-SLÉVÁRNA, a.s. (Zákaznické dny, veletrhy, Den otevřených dveří, apod. – nejsou zasílány žádné newslettery ve formě nabídek a slevových akcí), 
  • kontaktování obchodních partnerů za účelem propagace/prezentace společnosti ZPS-SLÉVÁRNA, a.s.,
  • zpracování údajů při řešení pracovně-právních sporů, vymáhání pohledávek, řešení obchodních sporů u obchodních partnerů (fyzických osob) (např. v případě poškození majetku firmy, apod.) – v některých případech je společnost oprávněna předávat osobní údaje třetím stranám (např. advokátní kanceláři),
  • administrativní účely
  • evidence uchazečů o zaměstnání (evidence a zpracování přihlášek uchazečů o zaměstnání na konkrétní pozici nebo obecně zaslané životopisy uchazečů bez konkrétního výběrového řízení),
 • údaje o subjektu údajů získané na základě souhlasu 
 • Případné získávání os. údajů na základě souhlasu je čistě nahodilé a výjimečné.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 1. Společnost ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., zpracovává následující osobní údaje stávajících a potenciálních obchodních partnerů: jméno a příjmení obchodního zástupce firmy nebo podnikající fyzické osob, firemní telefon a email
  (Pozn.: sídlo, IČ, DIČ - nepovažujeme za osobní údaje ve smyslu GDPR, neboť uvedená data jsou volně dostupná z veřejných registrů a společnost ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., je využívá výhradně ke smluvním účelům)

 2. Společnost ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., zpracovává následující osobní údaje uchazečů o zaměstnání: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefon, email, vzdělání a kvalifikace.

 

Zdroj, ze kterého informace pocházejí: 


Osobní údaje získává společnost ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., od obchodních partnerů nebo od uchazečů o zaměstnávání.
Z vlastní činnosti společnosti ZPS-SLÉVÁRNA, a.s. mohou osobní údaje pocházet z veřejně dostupných zdrojů (např. z webových stránek obchodního partnera, inzerce, apod.). 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:


Společnost ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., zpracovává osobní údaje subjektů údajů jakožto správce osobních údajů. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám vyjma případů, kdy tuto povinnost ukládá zákon (státní nebo státem určené subjekty, orgány činné v trestním řízení, přestupkové a správní řízení, auditorská společnost) nebo na základě uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů (služby externích zpracovatelů). V případě, že osobní údaje jsou postupovány dalším subjektům uvedeným v předchozí větě, společnost ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., zpřístupňuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k dosažení stanoveného účelu.  

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy u správce:

Osobní údaje stávajících a potenciálních obchodních partnerů získané nikoliv na základě souhlasu – os. údaje jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu/obchodní spolupráce a po jeho skončení - po dobu nezbytně nutnou pro případ další spolupráce (a po dobu zákonem stanovenou, po kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat).

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání – os. údaje jsou uchovávány po dobu probíhajícího výběrového řízení a max. 3 měsíce po skončení výběrového řízení. 


Práva subjektu údajů z hlediska ochrany osobních údajů:


Společnost ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., při zpracování veškerých osobních údajů subjektu údajů respektuje v plném rozsahu práva subjektů údajů stanovená v kapitole III GDPR, která jsou následující:

 1. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat od správce údajů potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, tak jakým způsobem (tzn. účel zpracování; kategorie os. údajů; příjemci, kterým jsou os. údaje zpřístupněny; doba uložení os. údajů; existence práva na opravu nebo výmaz; právo podat stížnost k dozorovému úřadu; zda dochází k automatizovanému rozhodování) 
 2. Právo na opravu – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nepřesné os. údaje, které se ho týkají.
 3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, a správce má povinnost os. údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR (os. údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny; subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním; subjekt vznese námitky proti zpracování; os. údaje byly zpracovány protiprávně; os. údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti; os. údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti).
  Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud byly shromážděny za účelem plnění smlouvy (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 4. Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování, v případě, že subjekt údajů vznese některou z následujících námitek: 
  (i) popření přesnosti údajů, 
  (ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, 
  (iii) správce již osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 
  (iv) subjekt vznesl námitku proti zpracování.
  Právo na omezení zpracování nelze požadovat pokud os. údaje byly shromážděny za účelem plnění smlouvy nebo zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, a to s ohledem na povahu plnění.
 5. Právo na přenositelnost údajů k jinému správci – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a předat je jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, v případě že:
  (i) údaje poskytl subjekt údajů, 
  (ii) zpracování je založeno na smlouvě či souhlasu,
  (iii) údaje jsou správcem poskytnuty ve strukturovaném a běžně používaném elektronickém formátu, je-li pro daný subjekt dostupný,  
  (iv) zpracování se provádí automatizovaně.
 6. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování  os. údajů, které se jej týkají, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Správce os. údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Stejné platí i při zpracování pro účely přímého marketingu. 
 7. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování – toto právo nelze využít, pokud je rozhodování nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy, nebo je rozhodování povoleno právem Unie nebo členského státu, nebo je rozhodování založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.


V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva bude žadatel bez zbytečného odkladu (v zákonných lhůtách) písemně informován o způsobu vyřízení žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním os. údajů, který udělil správci (pokud jsou osobní data zpracovávána na základě souhlasu). Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora,  27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111), pokud se domnívá, že došlo k porušení povinností stanovenými právními předpisy. 

Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, je určeno dle charakteru/povahy vztahu mezi správcem a subjektem údajů (viz výše Účely zpracování os. údajů a právní základ zpracování).

Při zpracování osobních údajů společností ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., jakožto správcem, nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 


Aktualizace


Poslední aktualizace 26. května 2021

Pravidla a zásady ochrany osobních údajů ve společnosti ZPS-SLÉVÁRNA, a.s., jsou průběžně kontrolovány lze je příležitostně měnit, především za účelem, aby bylo dosaženo souladu s právními předpisy. 

Aktualizovaná verze Prohlášení je vždy k dispozici na těchto webových stránkách. 


 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.